جبرگرایان باید به این سؤال پاسخ بدهند که اگر ما مجبوریم مسیر از قبل تعین شده را برویم چرا خداوند متعال این همه پیامبر مبعوث فرموده است که ما را هدایت کنند؟ وقتی ما مجبوریم چگونه قابل هدایت یا گمراهی خواهیم بود در حالی که حق انتخاب نداریم؟!!

آری! جبرگرایی نسبت بیهوده‌کاری دادن به خداوند حکیم است زیرا در این حالت ارسال انبیاء امری لغو و بیهوده خواهد بود و یک انسان عاقل این چنین نیست پس چگونه خداوند حکیم و متعال این‌گونه باشد؟!!