عده‌ای از افراد قائل به جَبر هستند؛ یعنی می‌گویند: هیچ اختیاری در کار نیست و به شکل اجباری باید مراحل زندگی را گذراند.

ولی سؤال اینجاست که چرا وقتی کسی آنان را کتک بزند و یا عزیز ایشان را مثلا بُکشد، آنان اعتراض می‌کنند و با تمام وجود فریاد می‌زنند که از عمد این کار را نموده و باید مجازات شود؟!!

این موضوع نشان می‌دهد که اختیاری بودن اکثر اعمال انسان‌ها امری فطری است و کسی که عقیده به جبر داشته باشد وجود ندارد و فقط در حد گفتار است.