در این دوستی‌های نامحرمان در سطح شهر، چقدر رایگان به گمان دوستی دل می‌نهند؛ بی‌چاره‌ها خبر ندارند که دل به جدایی می‌دهند.