چنان سنگ پهلوی‌ها را به سینه می‌زند که گویا اولیاءالله بوده‌اند.

در جوابش می‌گویم: «کارنامه! آری کارنامه بیش از پنجاه سال حکومت آنان موجود است، اگر حال خواندن تاریخ را داری نمرات آنان را استخراج کن».

(البته من هم قبول دارم که ایراداتی در نظام ما موجود است اما اصل آن بی اشکال است.)