عده خیلی کمی هستند که به افراد گرفتار می‌خندند و خیال می‌کنند برای مسخره کردن آفریده شده‌اند؛ نمیشه چیزی گفت، بهتره صبر کرد.

یکی را که در بند بینی مخند

مبادا که ناگه بیفتی به بند