برای رفع فکر خودکشی باید یاد بدهیم و یاد بگیریم که مشکلات دنیا هرقدر هم که بزرگ باشند، کوچک هستند؛ زیرا که دنیا محدود است.

اما خودکشی برابر است با عذاب بی پایان و سخت آخرت، عذابی که کوچکش بزرگ است.

چرخ گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت

دائما یکسان نباشد حال دوران غم نخور