از نماز این آقا فیلم گرفتند و روش صدا گذاری کردند و با بالاترین سرعت بهش نرسیدند

دیدنش خالی از لطف نیست