یعنی همه چی اعم از خارجی و داخلی باید ثبات رو از یارانه یاد بگیرند لاکردار این همه سال عین کوه روی 45هزار و پونصد مونده. 

یعنی هیچی روش اثر نداره حتی بمب اتم.