از افراد محترم و فاضلی شنیدم که علامه طبرسی در مقدمه کتاب تفسیر خود نوشته است: من را اشتباه دفن کردند و در قبر به هوش آمدم، آنجا نذر کردم اگر نجات پیدا کنم یک دور تفسیر بنویسم...» 

حالا این شما و این دو تفسیر مجمع‌البیان و جوامع‌الجامع، اگر در مقدمه، هیچ حرفی با این مضمون نوشته بودند....

بهتر است بدون تحقیق حرفی را به‌جایی نسبت ندهیم.