چندسال از سن تکلیف بچه‌اش گذشته است و او می‌گوید: «هنوز برایش زود است بخواهد احکام [ضروری] اسلام را یاد بگیرد.» عجیب است که موقع تماشای فیلم و برنامه‌های فاسد این عقیده را ندارد!

این جماعت عقلشان بدتر از من، اسیر هوای نفسشان شده است.