کسی هست که از شدت خساست خیلی مراقبت می‌کند سفره غذایش فقط و فقط مال خودش باشد و سفره دل خود را برای همه پهن می‌کند و ذره‌ای رازدار نیست!

اگر صدوهشتاد درجه بچرخد درست می‌شود.