سه اصل در مورد انجام حوائج مردم

اول: کارت را کوچک ببین و نگو اگر من نبودم... اگر من این کار رو نمی‌کردم... بلکه خدا را شکر کن که افتخارش نصیب تو شد؛ نتیجه: این کار شما بزرگ می‌شود.

دوم: مخفی‌اش کن و جار نزن و سعی نکن دیگران بفهمند که تو چه کرده‌ای. نتیجه: این کار آشکار می‌گردد بدون این که اجرت از بین برود.

سوم: در انجامش شتاب کن. نتیجه: این کار برایت گوارا می‌گردد.

__________________

برداشتی از حکمت 101 نهج‌البلاغه