در کشورى که کف خیابانش 

منطق و علم و فلسفه مى فروشند 

و پشت ویترین مغازه هایش 

وسایل بزک کردن ظاهر،از مردمانش

چه انتظارى مى توان داشت؟