جماعتی هستند که آنچه از محبت و پول، خرج سگ و گربه‌ و دوستی‌های حرام می‌کنند را نشان انسانیت و روشنفکری خود و امثال خود می‌دانند؛

اما مراسم مذهبی را اصرار دارند که بگویند: «اسراف است.»