اینجا تمام خوشی‌هایش به ناخوشی ختم می‌شود؛

اینجا باید کوشید برای بهشتی شدن.