اگر فُرادا نماز بخواند می‌تواند بایستد؛ اگر به جماعت بخواند مجبور می‌شود بنشیند.

ایستادن در نماز واجب و  به جماعت خواندنش مستحب است؛

چرا خیلی‌ها با کم‌دقتی، این واجب را برای آن مستحب ذبح می‌کنند؟!!