وقتی از راننده‌ی اتوبوس خواهش کردم ترانه را قطع کند گفت:«می‌توانی در گوشت هندسفری بگذاری تا نشنوی.»

دیدم چه خوب است برای حل مشکل آلودگی هوا به مردم بگوییم: «می‌توانید یک کپسول اکسیژن به همراه ماسک با خودتان بیرون بیاورید تا احساس آلودگی نکنید.»