شرایط شمول حقوق بشر؛ چشمان رنگی+موهای بور+پوستی سفید یا برنزه+مسلمان نبودن+مطیع آنان بودن

تبصره؛ اگر فردی شرایط فوق را نداشت در صورتی مشمول حقوق بشر می‌شود که یک جنیاتکار باشد و در یک کشور اسلامی مثل ایران محکوم به اعدام یا زندان شده باشد.