صبر برای تحمل مشکلات، سخت است و آثار مثبتش زیاد.

صبر برای انجام واجبات، سخت است و آثار مثبتش زیاد.

صبر برای ترک مُحرمات، خیلی‌سخت است و آثار مثبتش خیلی زیاد.