دلم برای آن نوجوان که سیگار به دست در خیابان راه می‌رود می‌سوزد؛

او فکر می‌کند همه، به چشم یک مرد با ابهت به او می‌نگرند؛

اما افسوس که همه، به چشم یک ... به او نظر می‌افکنند.