اگر قناعت نباشد ثروتمند احساس فقر و فقیر احساس ذلت می‌کند؛

این قناعت است که ثروتی زایل نشدنی است.

__________

برداشتی آزاد از حکمت 57 نهج‌البلاغه