در حالت حرص طمع می‌خوانم؛

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی

                                                      خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی