چرا صاحب‌خانه‌ها به شکل غیر منصفانه، اجاره‌خانه و پول‌پیش را بر اساس اهداف اقتصادی خود تعیین می‌کنند؟!!

چرا اکثرشان انصاف ندارند؟