برخی به کودکان شیرخوار نماز خواندن یاد می‌دهند برای سرگرم شدن خودشان

بچه که بزرگ‌تر شد حرفی از نماز نیست.