انجام واجبات مالی یه جورایی مثل هَرَس درخته!

هَرس، باعث میشه درخت، بیش‌تر و بهتر میوه بده.