اگر در مغازه آهنگ پخش نشود، هم آنان که اهل موسیقی‌اند و هم آنان که اهلش نیستند از مغازه خرید می‌کنند

پخش آهنگ و رعایت نکردن برخی شئونات باعث می‌شود خیلی‌ها وارد مغازه نشوند!

می‌توان جای مغازه چیزهایی دیگر قرار داد مثل....