از عید فطر تا حالا متحیّر موندم که چطور تو این گرما روزه گرفتیم!!!

یعنی همش توفیق شدید الهی بوده که شامل حالمون شد.