- دقت کردم موقع نماز، بعد از تسبیحات اربعه یه چیزی می‌گی! چی‌ می‌گی؟!!

- اَستغفر اللهَ ربی و أتوب إلیه

- چرا؟

- چون مستحبه و فرصت خوبیه برای توبه.