مگه مجبوری خونه رو به قدری سرد کنی که بری زیر پتو؟!!

اسرافه آخه!

این برق حق خیلی‌ها است.