چهارسال حس گدایی و ذلت کشیده‌ایم.

چهارسال شجاع باشند تا به اعتدالی برسیم.