الف: زنم حامله شده، باید تا چهارماهش نشده بریم سقطش کنیم! با این وضع و اوضاع اقتصادی کی بچه می‌خواد.

ب: سقط جنین در هر مرحله‌ای حرامه اما چهارماه به بعد دیه کامل و کفاره داره؛ پس فکر نکن قبل از چهارماهگی جائزه؛ راستی! همونی که تو رو تو این وضع اقتصادی روزی میده، روزی بچه رو هم می‌رسونه.