اولی: من که فطریه‌ام را به مادرم می‌دهم، چون فقیر است و من خرجی‌اش را می‌دهم.

دومی: نه! نمیشه به پدر و مادر فطریه داد چون وقتی فقیرند خرجیشون بهت واجبه، ولی مستحبه اگه تو فامیلتون فقیر دارید بدی به او.