نماز نمی‌خواند و روزه نمی‌گیرد و می‌گوید: «نماز و این‌ها مهم نیست، همین که از حیث مالی دست یک نفر را بگیری خدا راضی  است.»

آری! این جماعت، دو ریال پول دارند و قصد خرید و فریب همه کس را نموده‌اند.