مگر همه‌ی آن مردمی که معجزات را دیدند، ایمان آوردند؟ که تو برای خدا شرط می‌گذاری اگر فلان معجزه را انجام دهد ایمان می‌آورم!

تو معجزه را با سیرک اشتباه گرفته‌ای!

دل که بیمار نباشد، انکار نمی‌کند.